Ανακοίνωση για Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                      Αλίαρτος, 26-3-2018

Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού-

µητρώων & διαδικασιών προσωπικού

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Ο ∆ήµος Αλιάρτου-Θεσπιέων ύστερα από την υπ’ αριθ. 11/2018 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων, για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πολιτικής προστασίας για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο

Για να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση και τα δικαιολογητικά κάντε κλικ εδώ