Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2020, για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                  Αλίαρτος, 16-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                       Αρ.Πρωτ.: 3604

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2020

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (υπ’ αριθμ. 357/10-1-2020) Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.
Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρακτικό της επιτροπής κάντε κλικ εδώ.
Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.