Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2017 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 5-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                        

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2017

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 (υπ’ αριθμ. 9918/31-10-2017) Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρακτικό της επιτροπής κάντε κλικ εδώ.

Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.