Ανοικτή πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                          Αλίαρτος, 13 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ.: 5933

Ανοικτή πρόσκληση

συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων

Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 76 «Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 133/Α/2018)

Προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου  Αλιάρτου – Θεσπιέων  και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς αυτών, οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, ήτοι:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών  συλλόγων  και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων

και

ι) δημότες (που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων)

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη,  κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας [Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει)].

Πληροφορίες:

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων www.aliartos.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να παραλαμβάνουν έντυπη αίτηση και να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες και στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  (Λ. Αθηνών – Αλίαρτος , ΤΚ 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ).

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

Σχετικά αρχεία

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ