ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΘΗΒΑΙΩΝ και ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

 

             Αλίαρτος, 25-09-2018

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Οι Δήμοι Λεβαδέων, Θηβαίων & Αλιάρτου – Θεσπιέων συνεχίζουν τη διαβούλευση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΕ) » με αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης», στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020.

Οι Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης επιτρέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή «ολοκληρωμένων» αναπτυξιακών στρατηγικών επί συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι χωρικές ενότητες/περιοχές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το εγκεκριμένο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών «ολοκληρωμένης προσέγγισης» επί διαφόρων τύπων χωρικών ενοτήτων.

Ως προς την προσέγγιση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, η περιοχή παρέμβασης του ΟΣΒΑΑ/ΟΧΕ των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων συνδυάζει τη διττή λειτουργία του πόλου συγκέντρωσης διοικητικών και επιχειρηματικών / παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και την σταδιακή ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως πόλου επισκεψιμότητας και αναψυχής, πολλαπλών ενδιαφερόντων με έμφαση στη δημιουργία και αξιοποίηση βιωματικής εμπειρίας.

Οι βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι του ”Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” (ΟΣΒΑΑ) των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων που τίθενται στην ανοιχτή διαβούλευση είναι οι ακόλουθοι:

  • ΣΣ-1: Αστική Αναζωογόνηση, Βελτίωση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης
  • ΣΣ-2: Ανάδειξη, Προβολή, Βελτίωση της Ελκυστικότητας και Βιώσιμη Διαχείριση του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος, της Περιοχής Παρέμβασης
  • ΣΣ-3: Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας
  • ΣΣ-4: Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

Η Πρόσκληση απευθύνεται, σε τοπικούς και λοιπούς Κοινωνικούς και Επαγγελματικούς Φορείς και θα αξιοποιήσει ιδέες και προτάσεις, στο πλαίσιο της «Εταιρικής Σχέσης» που πρόκειται να δημιουργηθεί. Όλα τα αποτελέσματα των επιμέρους συναντήσεων εργασίας θα δημοσιεύονται στις Ιστοσελίδες των Δήμων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΘΗΒΑΙΩΝ και ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Σε συνέχεια της από 17-7-2018 κοινής ανοιχτής Πρόσκλησης των Δημάρχων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων & Αλιάρτου–Θεσπιέων για την συμμετοχή των Επαγγελματικών και Κοινωνικών Φορέων στην ανοιχτή διαβούλευση για τον σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την κατάρτιση του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) που αφορά στην κοινή Αστική Λειτουργική Περιοχή Εφαρμογής των παραπάνω Δήμων-Εταίρων, διοργανώνονται                                       στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλιό Δημαρχείο), Θεματικά Εργαστήρια, τα οποία θα διεξαχθούν διαδοχικά  ως εξής:

Θεματικό Εργαστήριο Ενδεικτικές Υποενότητες με βάση τη Διαβούλευση Ώρες
Βελτίωση του χώρου και της καθημερινής λειτουργίας της Πόλης και του περιβάλλοντος Αστική Αναζωογόνηση, Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ποιότητα Ζωής, Λειτουργίες Έξυπνης Πόλης) 13.30- 15.00
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης – Βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών Ανάδειξη,  αξιοποίηση και προβολή Πολιτιστικών και λοιπών Πόρων, ανάδειξη της Οικονομίας της Επισκεψιμότητας και δημιουργία νέων θέσεων Απασχόλησης. Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής και Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης

15.00 – 16.30

 

Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας των εργαστηρίων για την ολοκλήρωση της πρότασής της Σ.Β.Α.Α., παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στα εργαστήρια που αντιστοιχούν στα πεδία ενδιαφέροντός σας, προκειμένου να συζητήσουμε για δράσεις που θα ενταχθούν στη ΣΒΑΑ.

 

Για τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες :

Λέτη Μαρίνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 22683-50235

email: oxe@aliartos.gov.gr

 

 

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

 

 ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΗΒΑΙΩΝ

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ  – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

  

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Σχετικά Αρχεία
  1. (Νέο) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΘΗΒΑΙΩΝ και ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
  2. Αρχίζει η διαβούλευση για το “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης” – ΕΣΠΑ 2014 – 2020
  3. Πρόσκληση Κοινωνικών & Επαγγελματικών εταίρων στην διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης για την προετοιμασία της Ενιαίας “Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” (ΟΣΒΑΑ) με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)
  4. Τυποποιημένο Δελτίο Συμμετοχής στη Διαβούλευση (word) / (pdf)
  5. Τι είναι η ΟΧΕ / ΟΣΒΑΑ;
  6. Πρώτη Συνάντηση Συνεργασίας Δημάρχων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης