Υπό έγκριση Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων