Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ.  6278/21-7-2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 11-8-2023

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ.  6278/21-7-2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας της υπ’ αριθμ. . 6278/21-7-2023 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων.
Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρακτικό της επιτροπής κάντε κλικ εδώ.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.  Η περίοδος υποβολής ενστάσεων διαρκεί από 14/08/2023 έως και 16/8/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν μόνο ηλεκτρονικά στο grammateia@aliartos.gov.gr , συμπληρωμένο το έντυπο αντίρρησης, με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Στην άσκηση αντίρρησης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται και να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά.

Ενστάσεις στις οποίες δεν αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται, ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς το έντυπο ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία ή μετά την παραπάνω ημερομηνίες, απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτές.

Σχετικά αρχεία:

Έντυπο αντίρρησης (word) / (pdf)