Αδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

Γενικά

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.

Δικαίωμα για έκδοση άδεια πολιτικού γάμου, έχουν όλοι οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έστω και προσωρινά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Έντυπο Αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μεταφρασμένη στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών)
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή άδειας παραμονής.
 • Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά με την σφραγίδα ΑPOSTILLE
 • Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται: α) ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ. β) οτι είναι κάτοικοι του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων γ) τι σχέση των μελλόνυμφων (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
 • Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι
 • Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας
 • Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα). (Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).
 • Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15 €, ένα για κάθε άδεια γάμου.
 • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΟΤΕ, ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας κλπ.).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δημόσια αρχή θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους έκδοση (ξενόγλωσση). Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης (1961) τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης (Apostile – N. 1497/84).

Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφά τους θα έχουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

α) Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.

β) Οι αλλοδαποί, προκειμένου να πάρουν άδεια για πολιτικό γάμο θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής (άρθρο 31, παρ.2 του Ν.1975/1991).

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: