Πρόγραμμα Φιλόδημος

Έως σήμερα το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Πρόσκληση Ι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

Το φυσικό αντικείμενο αφορά : (α) κατασκευή αγωγών, (β) τέσσερις νέες δεξαμενές, (γ) στατική ενίσχυση μίας υφιστάμενης δεξαμενής στην περιοχή του Μαυρομματίου. Επί πλέον, για την εύρυθμη λειτουργία του υδρευτικού συστήματος και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού θα γίνει και ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στη περιοχή «Κεφαλαρίου». 


Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»


Πρόσκληση ΙΙI «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό»


Πρόσκληση ΙV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Αντικείµενο της ενταγμένης πράξης είναι παρεµβάσεις σε έναν αγροτικό οδικό άξονα συνολικού µήκους 10,50 Km και πιο συγκεκριµένα: 1. πλήρης ανακατασκευή όλου του επιχώµατος και της οδοστρωσίας αγροτικής οδού σε µήκος 520,00m το οποίο έχει καταστραφεί λόγω καθίζησης. 2. Ανακατασκευή επικίνδυνου κιβωτιοειδή οχετού ύψους 5.00m στον ίδιο αγροτικό δρόµο το οποίο σήµερα διαθέτει πλάτος καταστρώµατος οδού 3.20 m ενώ οι δρόµοι που συµβάλουν στο συγκεκριµένο τεχνικό είναι µε πλάτος 8.00m και µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. 3. Ανακατασκευή επικίνδυνου Κιβωτοειδή Οχετού ύψους 4.00m στη περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πέτρας της ∆ηµοτικής Ενότητας Αλιάρτου το οποίο διαθέτει πλάτος καταστρώµατος 3.20 m ενώ οι αγροτικοί δρόµοι που συµβάλουν έχουν πλάτος 8.00m.


Πρόσκληση VΙ «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»

Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή των αγωγών αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων του οικισµού Αλιάρτου του ∆ήµου ΑλιάρτουΘεσπιέων. Το προς κατασκευή δίκτυο των οµβρίων θα συλλέγει την επιφανειακή απορροή από τις εξωτερικές λεκάνες νότια του οικισµού, καθώς και τις εσωτερικές λεκάνες απορροής (δηλαδή τις υφιστάµενες οδούς και ρείθρα).


ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Πρόσκληση Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»


Πρόσκληση ΙI «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»


Πρόσκληση IΙI «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»