Πρόγραμμα Φιλόδημος

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Πρόσκληση Ι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Ένταξης Φωτογραφικό υλικό
Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Ένταξης Φωτογραφικό Υλικό
Πρόσκληση ΙΙI «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό» Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Ένταξης Φωτογραφικό Υλικό
Πρόσκληση ΙV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Ένταξης Φωτογραφικό Υλικό

 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Ένταξης Φωτογραφικό Υλικό
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙI
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Ένταξης Φωτογραφικό Υλικό
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IΙI
«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Ένταξης