Ανακοίνωση για Πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                         Αλίαρτος, 17/6/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ.: 4647

Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού-

µητρώων & διαδικασιών προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Ο ∆ήµος Αλιάρτου-Θεσπιέων ύστερα από την υπ’ αριθ. 89/2016 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων, για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Για να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση και τα δικαιολογητικά κάντε κλικ εδώ

Για να συμπληρώσετε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης που απαιτείται να καταθέσετε κάντε κλικ εδώ