Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων Π.Ε. Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2023-2024

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων  ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ(8), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2023-2024.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδοτημένο

εκπρόσωπό τους) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στo Πρωτόκολλο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος – Τ.Κ.:32001) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος, Τηλ. Επικοινωνίας: 22683-50.214)

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του νομού Βοιωτίας, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχιακού Κατάστημα Αλιάρτου και Δημοτικό Κατάστημα Θεσπιέων), στο ΚΕΠ Αλιάρτου και να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.aliartos.gov.gr).

 

Σχετικά Αρχεία