Ανακοίνωση πρόσληψης έξι (6) υδρονομέων ενόψει της αρδευτικής περιόδου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 27-03-2019

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ανακοίνωση πρόσληψης έξι (6) υδρονομέων ενόψει της αρδευτικής περιόδου 2019

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έξι (6) Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019, όπως έχει οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη , να  καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 28/3/2019 έως την 04/4/2019 στο  Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών – στον Αλίαρτο, τις ώρες 08:00 – 14:00.

Σχετικά αρχεία

1) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί της λήψης απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου , τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του ΒΔ 28.3/15-4-1957 , στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων».