Ανακοίνωση πρόσληψης έξι (6) υδρονομέων ενόψει της αρδευτικής περιόδου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 04-04-2022

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ανακοίνωση πρόσληψης έξι (6) υδρονομέων ενόψει της αρδευτικής περιόδου 2022

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έξι (6) Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2022, όπως έχει οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπή. Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη , να  καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 05/4/2022 έως την 11/4/2022 στο  Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών – στον Αλίαρτο, τις ώρες 08:00 – 14:00.

Σχετικά αρχεία

1) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

2) Αίτηση (word) / (pdf)

3) Υπεύθυνη Δήλωση, για το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (word) / (pdf)

4) Υπεύθυνη Δήλωση, γνώσης γραφής και ανάγνωσης (word) / (pdf)