Ανακοίνωση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 04-05-2023

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ανακοίνωση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2023

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, εκ των οποίων τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου, τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας περιόδου 2023, όπως έχει οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος , ΤΚ. 32001 Αλίαρτος -Βοιωτίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 22683-50214)

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους, από την Παρασκευή 05-5-2023 (επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 12-5-2023.

Σχετικά αρχεία

1) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

2) Αίτηση για ειδικότητα:

  • ΥΕ Εργάτης πυρασφάλειας (word) / (pdf)
  • ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (word) / (pdf)

3) Υπεύθυνη Δήλωση, για το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (word) / (pdf)