ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΤΕ ή ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                   Αλίαρτος, 25-5-2020

Γραφείο Ενημέρωσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ εν ελλείψει ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2019-2020).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Λεωφ. Αθηνών, Τ.Κ. 32001, Αλίαρτος,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων και
Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κου Φροσυνού Λουκά (τηλ. επικοινωνίας:
2268350214). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει 27/5/2020 και λήγει την Παρασκευή 05/06/2020. 

 

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

Παράρτημα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

Έντυπο αίτησης συμμετοχής