Ανοιχτή πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                          Αλίαρτος, 03 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Ανοικτή πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

 

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων

Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 76 «Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), καθώς και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  µε θέμα  «Θεσμικές  αλλαγές του προγράμματος  Καλλικράτης», περί συγκρότησης Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ).
  • Το γεγονός ότι η θητεία των µελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, όπως ορίστηκαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έληξε.

Προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ)  του Δήμου  Αλιάρτου – Θεσπιέων  και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς αυτών, οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, ήτοι:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών  συλλόγων  και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες

για την περίοδο 2017-2019

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων:
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 18η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη,  κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας [Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει)].

 

Πληροφορίες:
Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων www.aliartos.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να παραλαμβάνουν έντυπη αίτηση και να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες και στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  (Λ. Αθηνών – Αλίαρτος , ΤΚ 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

*Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ