Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  • Γνωμοδοτεί για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, τα Προγράμματα Δράσης, το Επιχειρησιακό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο
  • Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
  • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και την επίλυσή τους καθώς και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου
  • Παρουσιάζει τις προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης με τους πολίτες