Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατ’ εξοχήν αποφασιστικό όργανο, μέσω του οποίου ασκούνται οι αρμοδιότητες του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο διασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων των συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων, του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων αποτελείται από 28 μέλη.

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, περί σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου:Το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου

 • Προσκαλείται ο Δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση θεωρείται άκυρη
 • Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 • Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου προσκαλούνται οι Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας, με δικαίωμα ψήφου, για θέματα που αφορούν στις αντίστοιχες κοινότητες. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι άκυρη

Οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν:

 • Αποφασίζει και γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του (άρθρο 65, Ν. 3852/2010)
 • Εκλέγει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 74, Ν. 3852/2010)
 • Μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (άρθρο 65, Ν. 3852/2010)
 • Μεταβιβάζει αρμοδιότητες στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 83, Ν. 3852/2010) και ασκεί αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής επιτροπής (αρθρο 73 και 72, Ν. 3852/2010
 • Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας με τον οποίο συγκροτεί Επιτροπές (άρθρο 70, Ν. 3852/2010)
 • Καταρτίζει και διανέμει τους Κώδικες Δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους(άρθρο 61, Ν. 3852/2010)
 • Ψηφίζει το Κανονισμό Διαβούλευσης (άρθρο 76, Ν. 3852/2010)
 • Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές (άρθρο 65, Ν. 3852/2010)
 • Καθορίζει το ανώτατο ύψος του Π/Υ εξόδων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (άρθρο 86, Ν. 3852/2010)
 • Καθορίζει τις υπηρεσιακές μονάδες που μπορούν να λειτουργήσουν στις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες (άρθρο 91, Ν. 3852/2010)
 • Λαμβάνει αποφάσεις συγχώνευσης Νομικών Προσώπων (άρθρο 103, Ν. 3852/2010)