Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου που παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνιστάται σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν Αντιδημάρχους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 63, 84 και 106 του Ν. 3852/2010:

  • Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών κατά τη κατάρτιση του Π/Υ και έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Π/Υ
  • Εισηγείται το προσχέδιο του Π/Υ και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή
  • Συντονίζει την κατάρτιση, παρακολουθεί την εκτέλεση και εισηγείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  • Καταρτίζει, εισηγείται και υλοποίει το Τεχνικό Πρόγραμμα
  • Εισηγείται τα σχέδια:

1.Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

2.Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών

3.Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων

4.Κανονισμού Πληροφόρησης των πολιτών

5.Κανονισμού διαβούλευσης

6.Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Φυσικών Καταστροφών

7.Οδηγού του Δημότη

  • Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δήμου
  • Διοικεί το Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο
  • Εισηγείται τον ορισμό υπάλληλων για τη:

1.γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας

2.στελέχωση των υπηρεσιών που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες

3.παροχή «διοικητικής βοήθειας»

  • Εισηγείται τη διάθεση κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού στις τοπικές κοινότητες