Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο. Συνιστάται σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και ασκεί τις αρμοδιότητες του Δήμου σχετικά με τη:

 • ποιότητα ζωής
 • χωροταξία
 • πολεοδομία
 • προστασία του περιβάλλοντος

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου, με ευθύνη του Προέδρου της.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, περιλαμβάνουν:

 • Θέματα πολεοδομικού χαρακτήρα όπως καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, αναπλάσεως περιοχών κ.α.
 • Θέματα προστασίας περιβάλλοντος
 • Σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 (Ρύθμιση κυκλοφορίας) του Κ.Δ.Κ.
 • Θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων & κέντρων αποτέφρωσης νεκρών
 • Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καθώς και την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων
 • Χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής
 • Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων