Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και έχει θητεία δυόμιση ετών. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα. Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, περιλαμβάνουν:

 • Συντάσσει, ελέγχει την υλοποίηση και εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων του Π/Υ του Δήμου
 • Υποβάλλει Τριμηνιαίες Εκθέσεις Κατάστασης Εσόδων – Εξόδων και Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ του Δήμου, με ταυτόχρονη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου
 • Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων και καταρτίζει τους όρους τους
 • Εισηγείται την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
 • Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
 • Αποφασίζει για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε επείγουσες περιπτώσεις
 • Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη και κατακυρώνει δημοπρασίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ δύναται να συγκροτεί Επιτροπές για τη διεξαγωγή και την αξιολόγησή τους
 • Προελέγχει τον απολογισμό
 • Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάθεση παροχής γνωμοδοτήσεων, που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία
 • Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης μέχρι ποσού 30.000 ευρώ και την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων
 • Εισηγείται τα Σχέδια Κανονιστικών Αποφάσεων και το Ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δήμου
 • Αποφασίζει για ζητήματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης