Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)» συστάθηκε με την υπ΄ αριθμό 47/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αλιάρτου (ΦΕΚ 1521/τ.Β΄/2011), και μετά τη συγχώνευση των ακόλουθων ΝΠΙΔ:

Α/Α Ν.Π.Δ.Δ
1 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου
2 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Θεσπιέων

 

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους τομείς:

 • Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
 1. Ανάληψη πρωτοβουλιών πρόληψης, ενημέρωσης και καταστολής
 2. Λειτουργία του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι»
 3. Συμβολή στην δημιουργία κέντρων παιδικής μέριμνας, παραμονής και φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 • Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 1. Σεμινάρια κοινωνικών δράσεων
 2. Συμβουλευτική στήριξη σε θέματα υγείας, μητρότητας και οικογένειας
 3. Καταγραφή των πολυτέκνων οικογενειών.
 • Πολιτισμός−Αθλητισμός
 1. Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος αθλητικών δραστηριοτήτων
 2. Οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων του δήμου
 3. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Κωπαϊδικά, Γιορτή κρασιού Άσκρης, Κοιλάδα Μουσών, Θέσπια).
 • Περιβάλλον
 1. Μέριμνα για το περιβάλλον και την προστασία των φυσικών και υδάτινων πόρων
 2. Προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
 3. Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων περιβάλλοντος.
 • Δημοτικής συγκοινωνίας
 1. Παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος «ΣΥΝ−κοινωνία».

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από (7) επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι τρεις (3) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, ένας εκ των οποίων θα ανήκει στην μειοψηφία, ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής του Δήμου και τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Δεν συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων διότι, ο αριθμός των απασχολούμενων δεν υπερβαίνει τους 20.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί την Δημοτική περίοδο. Το Δ.Σ. εκλέγει Αντιπρόεδρο, Γραμματέα

Πόροι του Ν.Π.Ι.Δ αποτελούν:

α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.

β) Επιχορηγήσεις του Κράτους.

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών.

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.

Η διάρκεια του νομικού προσώπου ορίζεται στα τριάντα (30) έτη από της δημοσιεύσεως της σύστασης στο ΦΕΚ και δύναται να παραταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έδρα της επιχείρησης: Ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου – Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30 χρόνια από τη δημοσίευση της παρούσης στην εφημερίδα της κυβέρνησης

Διοίκηση
Η ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.
Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι:

 • Το μέγιστο τρείς (3) δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος της μειοψηφίας.
 • Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής
 • Τουλάχιστον τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι που έχουν διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης
 • Δεν συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων, διότι, ο αριθμός των απασχολούμενων δεν υπερβαίνει τους 20 .

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. Το Δ.Σ. εκλέγει Αντιπρόεδρο, Γραμματέα.

Περιουσία της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. είναι:
Το σύνολο της περιουσίας των ΝΠ που συγχωνεύονται.
Κάθε νέο περιουσιακό στοιχείο που θα παραχωρείται ή θα αποκτάται.

Πόροι της επιχείρησης

 • Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου
 • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της ΕΕ και εθνικών φορέων.
 • Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, συνδρομές πολιτών, οργανισμών, σωματείων κλπ.
 • Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση.
  Κρατικές επιχορηγήσεις.
 • Χρηματοδότηση από τη συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις.
  Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.

Λύση της επιχείρησης
Η επιχείρηση λύεται όταν:
α) Παρέλθει η διάρκεια της
β) Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Αλιάρτου -Θεσπιέων.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Λοιπές διατάξεις
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. κάνοντας κλικ εδώ ή πληκτρολογώντας www.dikeal.blogspot.gr