ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                       Αλίαρτος, 28-4-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ

 Ο ∆ήµαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει ότι :

 Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά τις ημέρες που θα διεξαχθεί η ετήσια εµποροπανήγυρη (11/6/2017 έως 20/6/2017) στην Δ.Κ. Αλιάρτου.

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα Αλιάρτου στις 12.05.2017 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.µ.

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν σχετική δραστηριότητα.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 800,00€.

Αντίγραφο της λεπτοµερούς διακήρυξης και των δικαιολογητικών συµµετοχής της δηµοπρασίας χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από το ∆ήµο Αλιάρτου – Θεσπιέων (∆/νση: Λεωφόρος Αθηνών, 32001 Αλίαρτος, αρµόδιος υπάλληλος Καραστέργιος Παν., τηλ 2268350224) κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.grΑΔΑ: ΨΔΖ2ΩΨ4-87Ν) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.aliartos.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

Σχετικά αρχεία: