ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                       Αλίαρτος, 12-5-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ

 Ο ∆ήµαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει ότι :

 Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική επαναληπτική δηµοπρασία η εκµίσθωση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά τις ημέρες που θα διεξαχθεί η ετήσια εµποροπανήγυρη (11/6/2017 έως 20/6/2017) στην Δ.Κ. Αλιάρτου.

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα Αλιάρτου στις 17.05.2017 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.µ.

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν σχετική δραστηριότητα.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 800,00€.

Αντίγραφο της λεπτοµερούς διακήρυξης και των δικαιολογητικών συµµετοχής της δηµοπρασίας χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από το ∆ήµο Αλιάρτου – Θεσπιέων (∆/νση: Λεωφόρος Αθηνών, 32001 Αλίαρτος, αρµόδιος υπάλληλος Καραστέργιος Παν., τηλ 2268350224) κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.grΑΔΑ: ΨΚ10ΩΨ4-ΦΑΛ)) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.aliartos.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

 

Σχετικά αρχεία:

  1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ