Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης διόρθωσης εσφαλμένων στοιχείων (σε μορφή word,  σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική Ταυτότητα.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο, με όλες τις μεταβολές.
  • Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων με όλες τις μεταβολές ( όταν αφορά άντρα).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται επιπλέον:

  • Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το έτος γεννήσεως (σε μορφή word, σε μορφή pdf).

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: