Εγγραφή αδήλωτου (Μητρώο Αρρένων)

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολόγιο του Δήμου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση ανδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος (word) / (pdf)
  • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
  • Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο μητρώο Αρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος.
  • Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
  • Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται απο τον δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
  • Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων αξωτερικού
  • Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα για τους ενήλικους που υπερβαίνουν το 20ο έτος
  • Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου, απο το Δήμο στον οποίο ανήκαν προγενέστερα οι γονείς ή όπου υπάρχει εγγραφή των Μητρώων του πατέρα.

 

Πληροφορίες

ΔιεύθυνσηΛ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία) / 22683-50216 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

E-mail: