Εγγραφή στα Δημοτολόγια

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αρχική Εγγραφή Ανδρός

 • Έντυπο Αίτησης εγγραφής – Άνοιγμα Μερίδας στα Δημοτολόγια (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών.
 • Στην περίπτωση που ο άνδρας είναι διαζευγμένος με τέκνο ή άγαμος πατέρας, χρειάζεται να προσκομιστούν στοιχεία εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου.

Αρχική Εγγραφή Γυναίκας

 • Έντυπο Αίτησης εγγραφής – Άνοιγμα Μερίδας στα Δημοτολόγια (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί σε Ληξιαρχείο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.

 

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

 • Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου ή λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έγινε ο γάμος  και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν) και ιδιωτικών συμφωνικά

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας

 • Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης (εφόσον υπάρχουν)

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: