Επιλογή αναδόχου με αντικείμενο τον καθαρισμό της σχολικής μονάδας «1ο Νηπιαγωγείο Αλίαρτου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      Aλίαρτος 29 Αυγούστου 2017
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ                                            Αρ.πρωτ:67
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων ανακοινώνει ότι θα προβεί σε διαδικασία αναζήτησης αναδόχου με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων της σχολικής μονάδας «1ο Νηπιαγωγείο Αλιάρτου»,  του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και την μετέπειτα κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 12:00 π.µ.

Αναλυτικά θα βρείτε την πρόσκληση εδώ