Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             Αλίαρτος, 21- 09 -2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Δημάρχου

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ο πρώτος δήμος του Νομού Βοιωτίας και ο δεύτερος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 και το οποίο εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 1319/136334/04-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41179/23-10-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2970/Β/ 2014) (ΑΔΑ Ω2ΛΒΝ-Σ4Α) «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014 – 2019», όλοι οι Δήμοι της χώρας έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που εκπονεί κάθε δήμος και αφορά στον προγραμματισμό του για την επόμενη πενταετία. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, αλλά και τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιήσει σε όλους τους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων περιλαμβάνει:
1. Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο είχε τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση (17 ημέρες) , αναλύει τις προτεραιότητες, δηλαδή τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί ο δήμος και τους στόχους για κάθε θέμα.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε στην συνέχεια και περιλαμβάνει τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων και τα οικονομικά στοιχεία των δράσεων.
3. Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης και αξιολόγησης
Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων για την δημοτική περίοδο 2014-2019 εκπόνησε πρώτος στο Νομό της Βοιωτίας και δεύτερος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το πενταετές επιχειρησιακό του πρόγραμμα δίνοντας έμφαση σε δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες με την ενεργή συμμετοχή Δημοτικών Υπηρεσιών και Δημοτικών Νομικών Προσώπων, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Τοπικών Αναπτυξιακών και Παραγωγικών Φορέων και Πολιτών, σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2019, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα πενταετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.
Με άλλα λόγια το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή του καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.
Οι άξονες που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι οι κάτωθι:

  • Άξονας Προτεραιότητας 1: «Φυσικό & Οικιστικό περιβάλλον – Τεχνικές Υποδομές»
  • Άξονας Προτεραιότητας 2: «Κοινωνική πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός
  • Άξονας Προτεραιότητας 3: «Τοπική Οικονομία & Απασχόληση»
  • Άξονας Προτεραιότητας 4: «Τουριστική Ανάπτυξη»
  • Άξονας Προτεραιότητας 5: «Βελτίωση διοικητικής & οικονομικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο»

και εξειδικεύονται σε μέτρα τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στο «Φάση Β’: Επιχειρησιακός & Οικονομικός Προγραμματισμός» που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (www.aliartos.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Αναλυτικά

Δελτίο Τύπο: Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ο πρώτος δήμος του Νομού Βοιωτίας και ο δεύτερος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 και το οποίο εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 1319/136334/04-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 

Α΄Φάση

Β’ Φάση