Ευρωπαϊκά Έργα (Χρηματοδοτήσεις)

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων έχει αναπτύξει συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς με κοινούς προγραμματικούς στόχους και κοινά προβλήματα ανά την Ευρώπη, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση στο μέγιστο των δυνατών στοιχείων.

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, από το 2011 έχει αναπτύξει σημαντική δράση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης. Η αρχική ενασχόληση με προγράμματα κοινωνικής πολιτικής επεκτάθηκε – καλύπτει και υποστηρίζει πλέον το σύνολο της λειτουργίας του Δήμου. Έργα της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Δημοτικής Επιχείρησης υποστηρίζονται πλέον από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας:

  • Συντονίζει την ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου και εισηγείται για το σχεδιασμό της πολιτικής αυτής και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Είναι το κύριο τεχνοκρατικό όργανο της διοίκησης που εξετάζει και συμβουλεύει για όλα τα μεγάλα θέματα του Δήμου, την ανάπτυξη των υπαρχουσών και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών.
  • Εισηγείται για το αναγκαίο επίπεδο πόρων του Δήμου και εκπονεί το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για τη χρήση των πόρων στις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος
  • Είναι ενήμερο και συμβουλεύει για τα εξής θέματα: Το περιεχόμενο του προϋπολογισμού επενδύσεων και προϋπολογισμού εσόδων, τα θέματα που επηρεάζουν τους πόρους του Δήμου, το έμψυχο υλικό και την οργάνωση των υπηρεσιών, τις τυχόν επιδράσεις και επιπλοκές που ασκεί στους πολίτες η πολιτική και το σχέδιο ανάπτυξης που εφαρμόζει το Δημοτικό Συμβούλιο, παρακολουθεί και ενημερώνει για την εφαρμογή του συνολικού προγράμματος του Δήμου μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στηρίζει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του Δήμου.
  • Ανιχνεύει τις προοπτικές της Ε.Ε. και τις δυνατότητες αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων.

Δείτε τα Προγράμματα και τα έργα που υποβλήθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας εδώ