Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

kdvm_logo

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ατόμων κάθε ηλικίας.

Φορέας Σχεδιασμού, χρηματοδότησης και παρακολούθησης είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενίας (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Ο Σκοπός του προγράμματος είναι η μεταξύ των άλλων η δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξης της μάθησης, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκαπίδευση. Η εκπαίδευση των ενηλίκων παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ. Οι Δήμοι των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας Νοτίου Αιγαίου συστήνουν και λειτουργούν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στα οποία υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαιδεύσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, που επιλέγονται από τους Δήμους εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης στα εξής θεματικά πεδία:

  • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
  • Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον
  • Νέες Τεχνολογίες
  • Γλώσσα και Επικοινωνία
  • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
  • Πολιτισμός και Τέχνη
  • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
  • Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας έχουν προταθεί από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών.

Επικοινωνία: Δημαρχείο Αλιάρτου – Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος, Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ, Τηλ.: 22683-50.235, Fax: 22680-22.690

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω σχετικά αρχεία:

Περισσότερες πληφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.inedivim.gr