Κυκλοφοριακές συνδέσεις (εκτός σχεδίου)

Γενικά

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία αρχειοθετεί το αίτημα κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιηθεί.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση ενδιαφερομένου σε μορφή (word) / (pdf): Τοπογραφικό – Διάγραμμα Κάλυψης (5πλουν) σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 όπου θα αποτυπώνεται το οικόπεδο της εγκατάστασης, η κυκλοφοριακή διάταξη (τύπος Δ), η κάτοψη του υπό ανέγερση οικοδομήματος (στην περίπτωση της νέας οικοδομικής άδειας), η οδός οριζοντιογραφικά, το πλάτος της οδού, η Ο.Γ., το τυχόν όριο απαλλοτριώσεως της οδού από την αρμόδια υπηρεσία, το έρεισμα της οδού, τις τάφρους, τα πρανή της οδού, τα όρια του οικοπέδου, τα όμορα οικόπεδα, και η οριζόντια και η κατακόρυφη σήμανση αυτής (εάν υπάρχει). Η αποτύπωση σε τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας θα εκτείνεται εκατέρωθεν του οικοπέδου σε απόσταση μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις και μέσα στην οποία θα ελέγχονται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας θέσεως για έγκριση αυτής (ύπαρξη συμβολής δρόμων, κόμβοι, τεχνικά, άλλη κυκλοφοριακή σύνδεση κλπ)
 • Τεχνική έκθεση του μηχανικού, που θα αναφέρει το είδος της εγκατάστασης, το μέγεθος αυτής καθώς και τις τυχόν κυκλοφοριακές επιπτώσεις που θα προκαλέσει
 • Οικοδομική άδεια (σε περίπτωση που υπάρχει υφιστάμενο κτίριο)
 • Συμβόλαιο κτήσης ακινήτου
 • Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία για το χαρακτηρισμό του δρόμου (αν είναι αγροτικός) ή συμβολαιογραφική πράξη (αν είναι δουλεία διάβαση)
 • Βεβαίωση χρήσης από την αρμόδια υπηρεσία
 • Μέτρα ασφαλείας από την αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ε.Σ.Ε. ή Δ/νση Τεχ. Υπηρεσιών Περιφέρειας.) σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει πρόσωπο σε δρόμο εθνικό ή επαρχιακό αντίστοιχα ή σε συγκεκριμένη απόσταση από διασταύρωση με εθνικό δίκτυο
 • Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου που θα αναφέρουν: α. Ότι θα κατασκευάσει την κυκλοφοριακή σύνδεση με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. β. Ότι σε περίπτωση διαπλάτυνσης, βελτίωσης, αλλαγής χάραξης της οδού θα προσαρμόσει την κυκλοφοριακή σύνδεση, στη νέα κατάσταση με δικές του δαπάνες και χωρίς καμία απαίτηση, ή αποζημίωση από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Μετά την έγκριση της προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης θα υποβάλλεται:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου σε μορφή (word) / (pdf)
 • Μελέτη Η/Φ των ζωνών επιτάχυνσης και επιβράδυνσης και του χώρου που περιβάλλεται στις εγκαταστάσεις.
 • Μελέτη απαγωγής όμβριων υδάτων και σχέδια (οριζοντιογραφία, κατά πλάτος τομές- κατασκευές λεπτομερειών κλπ).

Οι παραπάνω μελέτες θα εγκριθούν από την υπηρεσία μας

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.211 / 22683-50.220

Fax: 22680-22.690

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr