Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου

Σύμφωνα με τον Ν 3852/2010 και το Πρόγραμμα Καλλικράτης  δημιουργήθηκε ο Δήμος Αλιάρτου  και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αλιάρτου (ΦΕΚ 2231/Β/04.10.2011).

Στις 11.06.2012 δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 1832/Β/2012 “Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου”.

Στη συνέχεια και  βάσει περαιτέρω διοικητικών διαδικασιών, το 2014, εκδόθηκε το ΦΕΚ 25/Α/2014 περί μετονομασίας του Δήμου Αλιάρτου σε Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Με βάση τον παραπάνω ΟΕΥ, στο Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών συγκαταλέγονται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες με διάκριση αυτών  σε Τμήματα, Γραφεία κ.ο.κ.

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου :

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 3. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 4. Γραφείο Υποστήριξης πολιτικών οργάνων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 1. Γραφείο Προγραμματισμού ανάπτυξης & Οργάνωσης
 2. Γραφείο Τεχνολογιών πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)
 3. Γραφείο Διαύγειας – Διαφάνειας

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Γραφείο Αγροτικής – Ζωικής παραγωγής και Αλιείας
 2. Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων
 3. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 1. Γραφείο Κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλλων
 2. Γραφείο εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας
 3. Γραφείο πολιτικών ισότητας των φύλλων
 4. Γραφείο Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 5. Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 1. Γραφείο προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προμηθειών, περιουσίας

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΟΥ

 1. Γραφείο Εσόδων
 2. Γραφείο Ταμείου

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 1. Γραφείο Δημοτικής κατάστασης
 2. Γραφείο Ληξιαρχείου
 3. Γραφείο πρωτοκόλλου

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 1. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού-μητρώων & διαδικασιών προσωπικού
 2. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
 3. Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. Γραφείο περιβάλλοντος – Διαχείρισης κοιμητηρίου- δημοτικών σφαγείων και πρασίνου
 2. Γραφείο καθαριότητας & ανακύκλωσης
 3. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 1. Γραφείο Μελέτης & εκτέλεσης έργων
 2. Γραφείο Συγκοινωνιών & κυκλοφορίας
 3. Γραφείο σε θέματα εγκαταστάσεων & αδειοδοτήσεων
 4. Γραφείο Πολεοδομίας

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 1. Γραφείο Ύδρευσης –Αποχέτευσης
 2. Γραφείο συντήρησης , επισκευής και βελτίωσης ηλεκτροφωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας
 3. Συντήρησης – επισκευής & κίνησης οχημάτων μηχανοστασίου

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιών και εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Γραφείο Διοίκησης –Ληξιαρχείου-Οικονομικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη Δημοτικής Ενότητας Θεσπιών

 

Σχετικά Αρχεία:

Διαχειριστική Επάρκεια Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (ΕΛΟΤ 1429)

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αλιάρτου (ΦΕΚ 2231/Β/04.10.2011)