Παρεμβάσεις στο Κωπαϊδικό Πεδίο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                 Αλίαρτος  15-03-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                       Αρ. Πρωτ.: 2145


ΘΕΜΑ: Παρεμβάσεις στο Κωπαϊδικό Πεδίο

Σχετ: Το υπ’ αρίθμ.:2923/3-3-2017 έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Οικ/μίας Αλιάρτου της Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Βοιωτίας.

Το Τμήμα Αγροτικής Οικ/μίας Αλιάρτου της Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Βοιωτίας, με το παραπάνω σχετικό έγγραφό του, και ενόψει της έναρξης της αρδευτικής περιόδου ενημερώνει ότι οι καλλιεργητές της Κωπαΐδας, καθώς και οι ιδιοκτήτες σκαπτικών μηχανημάτων (σε εφαρμογή του άρθρου 14 του Κανονισμού Άρδευσης του Κωπαϊδικού πεδίου), απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Τ.Α.Ο. Αλιάρτου, εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων και εργασιών εντός  της περιοχής δικαιοδοσίας του, που ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή ροή των υδάτων ή να προκαλέσουν βλάβες στο αποστραγγιστικό – αρδευτικό δίκτυο.

Σε αντίθετη περίπτωση το Τ.Α.Ο. Αλιάρτου θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να επιβάλλει στους παραβάτες τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Άρδευσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ