Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος, υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς , το πιστοποιητικό χορηγείται με:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική Ταυτότητα.

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος, δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς, το πιστοποιητικό χορηγείται με:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 (σε μορφή word, σε μορφή pdf)

Την δήλωση συμπληρώνει με τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενος.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: