Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για ανήλικο

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα.
  • Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου.

Αν οι ανήλικοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας). Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα της γονικής μέριμνας.

Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.

  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 (σε μορφή word, σε μορφή pdf).

 

Για ενήλικα

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Δύο φωτογραφίες.
  • Φωτοτυπία της ταυτότητάς.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: