Πολίτες

Βασικές κατηγορίες αρμοδιοτήτων για παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες (με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114/30.06.2006 και τον Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010 Πρόγραμμα “Καλλικράτης”).
⇒ Ανάπτυξη
⇒ Περιβάλλον
⇒ Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας της πόλης και των Δημοτικών Ενοτήτων
⇒ Απασχόληση
⇒ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
⇒ Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
⇒ Πολιτική Προστασία
⇒ Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία
⇒ Λοιπές αρμοδιότητες