Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου – Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Πρακτικό 1/2024 Δημοτικού Συμβουλίου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Από 02/01/2024

Ζάγκας Πέτρος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικών  Υπηρεσιών και Κοινωνικής Μέριμνας

Α. Διοικητικών Θεμάτων : την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Κατάστασης του Δήμου ή /και έχουν μεταβιβαστεί από το οικείο νομικό πλαίσιο

Β. 1. Θεμάτων Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π. ) Αλιάρτου: την εποπτεία και την ευθύνη του Κ.Ε.Π. Αλιάρτου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του , όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου ή /και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 1. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
 2. Τέλεση πολιτικών γάμων
 3. Τήρηση κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων
 4. Παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των υφιστάμενων Δημοτικών κοινωνικών δομών, καθώς και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου (Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρο Κοινότητας, Παιδικοί Σταθμοί , Βρεφικός Σταθμός, ΚΑΠΗ) Ανάληψη πρωτοβουλιών και ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα εθελοντισμού και ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς που θα αναδείξουν τη σημασία του.
 5. Διαχείριση αδέσποτων σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
 6. Την ευθύνη για θέματα που αφορούν το Κέντρο Υγείας Αλιάρτου και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου
 7. Το συντονισμό του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου.
 8. Την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα Διοίκησης, Προσλήψεων και Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
 9. Την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τύπου.
 10. Τη μέριμνα και παρακολούθηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου.

Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητε

Σε περίπτωση που ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Κοινωνικής Μέριμνας  απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητες , ο Δήμαρχος.

Μπόλμπαση Βασίλειο του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας

Α. 1. Εποπτεύει την λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συντονίζει την ομαλή εκτέλεση των έργων (πλην της αρμοδιότητας της εποπτείας των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία).

 1. Είναι υπεύθυνος της καταγραφής των αναγκών σε τεχνικά έργα, όλων των τοπικών κοινοτήτων και σε συνεργασία με τους προέδρους συντονίζει την εκτέλεση των προγραμματισθέντων έργων.
 2. Παρακολούθηση των τεχνικών έργων που υλοποιεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας στα γεωγραφικά όρια του δήμου , την παρακολούθηση της πορείας των μελετών και της εξέλιξης των έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. 1. Πολιτικής Προστασίας ( Πρόληψη & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών)

 1. Αντιπυρική-αντιπλημμυρική προστασία
 2. Πρόληψη –Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμός, καύσωνας, παγετός κτλ) Σε περίπτωση σχετικού γεγονότος έκτακτης ανάγκης στην έκταση χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων έχει τον απόλυτο συντονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Γ. Αγροτικών υποδομών

 1. Συντήρηση της Αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων

Δ. Γραφείο κίνησης-Συντήρηση Οχημάτων

Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση όπου ο Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες,  ασκεί  α)  ο  κατά τόπο Αντιδήμαρχος Δημοτικης Ενότητας Αλιάρτου Μπουζίκας Κωνσταντίνος του Μοδέστου   και  β)  ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος Δημοτικης Ενότητας Θεσπιών Κύριος Παπαθανασίου Αθανάσιος του Χαραλάμπους

Μπουζίκα Κωνσταντίνου του Μοδέστου, Αντιδήμαρχο  καθημερινότητας, περιβάλλοντος, πρασίνου και Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Αλιάρτου

α. Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και ανακύκλωσης που αφορούν τη διαχείριση του στόλου των απορριμματοφόρων  (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων)  και του πλυντηρίου κάδων στη Δ.Ε. Αλιάρτου.

β.  Την εποπτεία για το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης, καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών, στη Δ.Ε. Αλιάρτου

γ. Την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, στη Δ.Ε. Αλιάρτου .

δ.  Συντήρηση Δικτύων  ύδρευσης –άρδευσης, στη Δ.Ε. Αλιάρτου

ε. Συντήρηση- έλεγχος παιδικών χαρών  (σε συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών  κοινοτήτων), στη Δ.Ε. Αλιάρτου

στ. Την εποπτεία των  Κοιμητηρίων στη Δ.Ε. Αλιάρτου( σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων)

ζ. Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού, σήμανση, πινακίδες στη Δ.Ε. Αλιάρτου.

η. Εποπτεία των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία  στην Δ.Ε. Αλιάρτου.

θ. Εφαρμογή  κανονισμών Καθαριότητας- Ύδρευσης-Άρδευσης Κοιμητηρίων-Κοινοχρήστων Χώρων στην Δ.Ε. Αλιάρτου

Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση που ο  κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Αλιάρτου απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του,  α) ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων  και Πολιτικής Προστασίας Κύριος Μπόλπασης Βασίλειος του Ιωάννη και β) ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Μέριμνας Κύριος Ζάγκας Πέτρος του Γεωργίου

Παπαθανασίου Αθανάσιος του Χαραλάμπους, Αντιδήμαρχο  καθημερινότητας, περιβάλλοντος ,πρασίνου και Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων στη  Δ.Ε. Θεσπιέων

α. Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και ανακύκλωσης που αφορούν τη διαχείριση του στόλου των απορριμματοφόρων  (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων)  και του πλυντηρίου κάδων στη Δ.Ε. Θεσπιών.

β. Την εποπτεία για το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης, καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών, στη Δ.Ε. Θεσπιών

γ. Την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, στη Δ.Ε. Θεσπιών.

δ.  Συντήρηση Δικτύων  ύδρευσης –άρδευσης, στη Δ.Ε. Θεσπιών

ε. Συντήρηση- έλεγχος παιδικών χαρών  (σε συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών  κοινοτήτων), στη Δ.Ε. Θεσπιών

στ. Την εποπτεία των  Κοιμητηρίων στη Δ.Ε. Θεσπιών ( σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων)

ζ.  Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού, σήμανση, πινακίδες στη Δ.Ε. Θεσπιών.

η. Εποπτεία των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία  στην Δ.Ε. Θεσπιών. θ.  Εφαρμογή  κανονισμών Καθαριότητας- Ύδρευσης-Άρδευσης Κοιμητηρίων-Κοινοχρήστων Χώρων στην Δ.Ε. Θεσπιών

Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση όπου ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Θεσπιέων απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί τις αρμοδιότητές του, ο Αντιδήμαρχος πρωτογενούς τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας Κουρούνης Μάριος

Κουρούνη Μάριο του Χρήστου, καθ΄ύλη άμισθο Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα

Α.Αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας:

 1. Στο τομέα της φυτικής παραγωγής (μέριμνας για την ανάπτυξη προστασίας και παρακολούθησης της φυτικής παραγωγής , ευθύνης και εποπτείας κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας , ευθύνης και λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις )
 2. Στο τομέα της ζωϊκής παραγωγής (μέριμνας για την ανάπτυξη, προστασία εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωϊκής παραγωγής , για την διαχείριση βοσκοτόπων)

Β.  Ενημέρωση παρακολούθηση εφαρμογή προγραμμάτων νέων Αγροτών

Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

 

Δείτε εδώ όλες  τις αποφάσεις ορισμού αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων από 02-01-2024 έως 10-01-2025”, Α.Α.Δ. 05/2024

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-03-2022 έως 31-08-2022”, Α.Α.Δ. 27/2022

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-09-2021 έως 31-08-2022”, Α.Α.Δ. 150/2021

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-09-2020 έως 31-08-2021”, Α.Α.Δ. 170/2020

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 02-09-2019 έως 31-08-2020”, Α.Α.Δ. 162/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 15-02-2019 έως 31-02-2019”, Α.Α.Δ. 13/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/2017 Απόφασης Δημάρχου”, Α.Α.Δ. 168/2017

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-03-2017 έως 31-08-2019”, Α.Α.Δ. 44/2017

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 04-01-2016 έως 28-02-2017”, Α.Α.Δ.: 1/2016

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Α.Α.Δ. 172/2014

Δείτε εδώ τις αποφάσεις ορισμού άμισθων εντεταλμένων συμβούλων

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”, Α.Α.Δ. 33/2024

Απόφαση Δημάρχου “Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 163/20219 απόφασης Δημάρχου «Περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, Α.Α.Δ. 151/2021

Απόφαση Δημάρχου “Μερική τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 163/2019 Απόφασης Δημάρχου, “Περί ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων”, Α.Α.Δ. 45/2021

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός  και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων”, Α.Α.Δ. 163/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός  και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων, με δικαίωμα υπογραφής”, Α.Α.Δ. 172/2017