Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου – Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Υπ’ αριθμ. 100/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Περιόδου 2019-2020

ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διοικητικός Αντιδήμαρχος (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας)

Θητεία: 02/09/2019 μέχρι και 31/08/2020

Αρμοδιότητες:

  1. Θα αναπληρώνει πλήρως τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
  2. Συντονισμός Υπηρεσιών – υπαλλήλων
  3. Μηχανοργάνωση Δήμου
  4. Δαπάνες Προϋπολογισμού Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτήτων
  5. Προμήθειες Αναλωσίμων
  6. Βεβαίωση Δημοτικών Τελών
  7. ΚΕΠ, e-ΚΕΠ
  8. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
  9. Τέλεση πολιτικών γάμων
  10. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  11. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
  12. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
  13. Θα συντονίζει συνέργειες μεταξύ των υπολοίπων Αντιδημάρχων όταν ο Δήμαρχος κωλύεται.

Σε περίπτωση που ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας)  απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του, ο Δήμαρχος.

ΜΠΟΓΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Αντιδήμαρχος  Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών 

Θητεία: 02/09/2019 μέχρι και 31/08/2020

Αρμοδιότητες:

α) Πολιτικής Προστασίας ( Πρόληψη & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών)

 1. Αντιπυρική-αντιπλημμυρική προστασία
 2. Πρόληψη –Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμός, καύσωνας, παγετός κτλ)

Σε περίπτωση σχετικού γεγονότος έκτακτης ανάγκης στην έκταση χωρικής αρμοδιότητας το Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων έχει τον απόλυτο συντονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και του εμπλεκόμενου προσωπικού.

  β) Αγροτικών υποδομών

 1. Βελτίωση –Συντήρηση της Αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία με τους τοπικούς Προέδρους

 γ) Γραφείο κίνησης

 1. Συντήρηση οχημάτων

Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση όπου η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του, ο κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Θεσπιέων.

ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου 

Θητεία: 02/09/2019 μέχρι και 31/08/2020

Αρμοδιότητες:

 1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
 2. Δίκτυα ύδρευσης -άρδευσης
 3. Συντήρηση πρασίνου
 4. Συντήρηση- έλεγχος παιδικών χαρών (σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων)
 5. Κοιμητήρια
 6. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες
 7. Διαχείριση αδέσποτων ζώων στη Δ.Ε. Αλιάρτου σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων
 8. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση όπου ο Αντιδημάρχος της Δ.Ε. Αλιάρτου απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας)

ΜΑΛΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχο  Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων 

Θητεία: 02/09/2019 μέχρι και 31/08/2020

 1. Δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης
 2. Συντήρηση πρασίνου
 3. Συντήρηση παιδικών χαρών (σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων)
 4. Κοιμητήρια
 5. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες
 6. Διαχείριση αδέσποτων ζώων στη Δ.Ε. Θεσπιέων σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων
 7. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση όπου ο Αντιδημάρχος της Δ.Ε. Θεσπιέων απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του, η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Δείτε εδώ όλες  τις αποφάσεις ορισμού αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 02-09-2019 έως 31-08-2020”, Α.Α.Δ. 162/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 15-02-2019 έως 31-02-2019”, Α.Α.Δ. 13/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/2017 Απόφασης Δημάρχου”, Α.Α.Δ. 168/2017

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-03-2017 έως 31-08-2019”, Α.Α.Δ. 44/2017

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 04-01-2016 έως 28-02-2017”, Α.Α.Δ.: 1/2016

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Α.Α.Δ. 172/2014

Δείτε εδώ τις αποφάσεις ορισμού άμισθων εντεταλμένων συμβούλων

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός  και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων”, Α.Α.Δ. 163/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός  και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων, με δικαίωμα υπογραφής”, Α.Α.Δ. 172/2017