Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου – Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΠΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΠΙΚΑΣΗ ΑΣΙΜΗΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Περιόδου 2017-2019

ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διοικητικός Αντιδήμαρχος (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας)

Θητεία: 15/02/2019 μέχρι και 31/08/2019

Αρμοδιότητες:

 1. Θα αναπληρώνει πλήρως τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
 2. Συντονισμός Υπηρεσιών – υπαλλήλων
 3. Μηχανοργάνωση Δήμου
 4. Προγραμματισμός Έργου
 5. Δαπάνες Προϋπολογισμού Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτήτων
 6. Προμήθειες Αναλωσίμων
 7. Βεβαίωση Δημοτικών Τελών
 8. ΚΕΠ, e-ΚΕΠ
 9. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
 10. Τέλεση πολιτικών γάμων
 11. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 12. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
 13. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητικού Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του, τις ασκεί ο Δήμαρχος.

ΜΠΟΓΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Αντιδήμαρχος  Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών 

Θητεία: 15/02/2019 μέχρι και 31/08/2019

Αρμοδιότητες:

α) Πολιτικής Προστασίας ( Πρόληψη & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών)

 1. Αντιπυρική-αντιπλημμυρική προστασία
 2. Πρόληψη –Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμός, καύσωνας, παγετός κτλ)

Σε περίπτωση σχετικού γεγονότος έκτακτης ανάγκης στην έκταση χωρικής αρμοδιότητας το Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων έχει τον απόλυτο συντονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και του εμπλεκόμενου προσωπικού.

  β) τεχνικών υπηρεσιών

 1. Εποπτεύει την λειτουργία της Τ.Υ και συντονίζει την ομαλή εκτέλεση των έργων .
 2. Είναι υπεύθυνος της καταγραφής των αναγκών σε τεχνικά έργα, όλων των τοπικών κοινοτήτων και σε συνεργασία με τους Προέδρους συντονίζει την εκτέλεση των προγραμματισθέντων έργων .

  γ) Αγροτικών υποδομών

 1. Βελτίωση –Συντήρηση της Αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία με τους τοπικούς Προέδρους
 2. Δίκτυα άρδευσης

δ) Γραφείο κίνησης

 1. Συντήρηση οχημάτων

ε) Θα συντονίζει συνέργειες μεταξύ των υπολοίπων Αντιδημάρχων όταν ο Δήμαρχος κωλύεται.

Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας τις αρμοδιότητές (α,γ,δ ) τις ασκεί ο  Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Θεσπιέων ,ενώ την αρμοδιότητα (β) Δήμαρχος.

ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου 

Θητεία: 01/09/2017 μέχρι και 31/08/2019

Αρμοδιότητες:

 1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
 2. Δίκτυα ύδρευσης
 3. Συντήρηση πρασίνου
 4. Συντήρηση- έλεγχος παιδικών χαρών
 5. Κοιμητήρια
 6. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες
 7. Διαχείριση αδέσποτων ζώων στη Δ.Ε. Αλιάρτου σε συνεργασία με τους προέδρους Δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων
 8. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Αλιάρτου τις αρμοδιότητές του, τις ασκεί ο Διοικητικός Αντιδήμαρχος

ΜΑΛΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχο  Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων 

Θητεία: 01/03/2017 μέχρι και 31/08/2019

 1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
 2. Δίκτυα ύδρευσης
 3. Συντήρηση πρασίνου
 4. Συντήρηση παιδικών χαρών
 5. Κοιμητήρια
 6. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες
 7. Διαχείριση αδέσποτων ζώων στη Δ.Ε. Θεσπιέων σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων
 8. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Θεσπιέων τις αρμοδιότητές του, τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Δείτε εδώ τις αποφάσεις ορισμού αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 15-02-2019 έως 31-02-2019”, Α.Α.Δ. 13/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/2017 Απόφασης Δημάρχου”, Α.Α.Δ. 168/2017

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-03-2017 έως 31-08-2019”, Α.Α.Δ. 44/2017

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 04-01-2016 έως 28-02-2017”, Α.Α.Δ.: 1/2016

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Α.Α.Δ. 172/2014

Δείτε εδώ τις αποφάσεις ορισμού άμισθων εντετλμένων συμβούλων

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός  και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων, με δικαίωμα υπογραφής”, Α.Α.Δ. 172/2017