Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου – Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Πρακτικό 1/2022 Δημοτικού Συμβουλίου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΟΓΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Από 1/9/2022

Κουτρομάνου Δήμητρα του Νικολάου

 1. Θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
 2. Συντονισμός Υπηρεσιών – υπαλλήλων
 3. Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 4. Προμήθειες Αναλωσίμων
 5. Βεβαίωση Δημοτικών Τελών
 6. ΚΕΠ 
 7. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
 8. Τέλεση πολιτικών γάμων
 9. Τήρηση κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων 
 10. Παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των υφιστάμενων Δημοτικών κοινωνικών δομών, καθώς και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, 
 11. Ανάληψη πρωτοβουλιών και ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα εθελοντισμού και ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς που θα αναδείξουν τη σημασία του. 
 12. Διαχείριση αδέσποτων σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων
 13. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση που η Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας  απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητες , ο Δήμαρχος.

Σιαμανδούρας Γεώργιος του Σωτηρίου

α) Πολιτικής Προστασίας ( Πρόληψη & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών)

 1. Αντιπυρική-αντιπλημμυρική προστασία
 2. Πρόληψη –Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμός, καύσωνας, παγετός κτλ)

Σε περίπτωση σχετικού γεγονότος έκτακτης ανάγκης στην έκταση χωρικής αρμοδιότητας το Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων έχει τον απόλυτο συντονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και του εμπλεκόμενου προσωπικού.

  β) Αγροτικών υποδομών

 1. Βελτίωση –Συντήρηση της Αγροτικής οδοποιίας  σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων 

  γ) Γραφείο κίνησης

 1.   Συντήρηση οχημάτων

Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση όπου ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες, της περίπτωσης (α) ασκεί ο Δήμαρχος και των περιπτώσεων (β) και (γ) ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Θεσπιέων

Κοκοράκης Λουκάς του Αθανασίου

 1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 2. Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και ανακύκλωσης που αφορούν τη διαχείριση του στόλου των απορριμματοφόρων  (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων)  και του πλυντηρίου κάδων στη Δ.Ε. Αλιάρτου .
 3. Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την παρακολούθηση αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων, παρακολούθηση και ενίσχυση δράσεων ανακύκλωσης, χωροθέτησης κάδων κλπ) στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 4. Την εποπτεία για το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης, καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών, στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 5. την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, στη Δ.Ε. Αλιάρτου . 
 6. Δίκτυα ύδρευσης –άρδευσης, στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 7. Συντήρηση πρασίνου, στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 8. Συντήρηση- έλεγχος παιδικών χαρών  (σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων), στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 9. Κοιμητήρια στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 10. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 11. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες 

Σε περίπτωση όπου ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Αλιάρτου απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του, ασκεί η Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας 

Μαλέσης Κωνσταντίνος του Βασιλείου

 1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Θεσπιέων.
 2. Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και ανακύκλωσης που αφορούν τη διαχείριση του στόλου των απορριμματοφόρων  (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων)  και του πλυντηρίου κάδων, στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 3. Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την παρακολούθηση αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων, παρακολούθηση και ενίσχυση δράσεων ανακύκλωσης, χωροθέτησης κάδων κλπ) στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 4. Την εποπτεία για το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης, καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών στη Δ.Ε. Θεσπιέων.
 5. την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 6. Δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 7. Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 8. Συντήρηση παιδικών χαρών (σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων) στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 9. Κοιμητήρια στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 10. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 11. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση όπου ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Θεσπιέων απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί τις αρμοδιότητές του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Δείτε εδώ όλες  τις αποφάσεις ορισμού αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-03-2022 έως 31-08-2022”, Α.Α.Δ. 27/2022

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-09-2021 έως 31-08-2022”, Α.Α.Δ. 150/2021

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-09-2020 έως 31-08-2021”, Α.Α.Δ. 170/2020

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 02-09-2019 έως 31-08-2020”, Α.Α.Δ. 162/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 15-02-2019 έως 31-02-2019”, Α.Α.Δ. 13/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/2017 Απόφασης Δημάρχου”, Α.Α.Δ. 168/2017

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-03-2017 έως 31-08-2019”, Α.Α.Δ. 44/2017

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 04-01-2016 έως 28-02-2017”, Α.Α.Δ.: 1/2016

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Α.Α.Δ. 172/2014

Δείτε εδώ τις αποφάσεις ορισμού άμισθων εντεταλμένων συμβούλων

Απόφαση Δημάρχου “Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 163/20219 απόφασης Δημάρχου «Περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, Α.Α.Δ. 151/2021
Απόφαση Δημάρχου “Μερική τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 163/2019 Απόφασης Δημάρχου, “Περί ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων”, Α.Α.Δ. 45/2021

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός  και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων”, Α.Α.Δ. 163/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός  και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων, με δικαίωμα υπογραφής”, Α.Α.Δ. 172/2017