Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου – Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Υπ’ αριθμ. 100/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Περιόδου 1/9/2020-31/8/2021

ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διοικητικός Αντιδήμαρχος (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας)

Θητεία: 01/09/2020 μέχρι και 31/08/2021

Αρμοδιότητες:

  1. Θα αναπληρώνει πλήρως τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
  2. Συντονισμός Υπηρεσιών – υπαλλήλων
  3. Μηχανοργάνωση Δήμου
  4. Δαπάνες Προϋπολογισμού Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτήτων
  5. Προμήθειες Αναλωσίμων
  6. Βεβαίωση Δημοτικών Τελών
  7. ΚΕΠ, e-ΚΕΠ
  8. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
  9. Τέλεση πολιτικών γάμων
  10. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  11. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
  12. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
  13. Θα συντονίζει συνέργειες μεταξύ των υπολοίπων Αντιδημάρχων όταν ο Δήμαρχος κωλύεται.

Σε περίπτωση που ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας)  απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του, ο Δήμαρχος.

ΜΠΟΓΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Αντιδήμαρχος  Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών 

Θητεία: 01/09/2020 μέχρι και 31/08/2021

Αρμοδιότητες:

α) Πολιτικής Προστασίας ( Πρόληψη & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών)

 1. Αντιπυρική-αντιπλημμυρική προστασία
 2. Πρόληψη –Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμός, καύσωνας, παγετός κτλ)

Σε περίπτωση σχετικού γεγονότος έκτακτης ανάγκης στην έκταση χωρικής αρμοδιότητας το Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων έχει τον απόλυτο συντονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και του εμπλεκόμενου προσωπικού.

  β) Αγροτικών υποδομών

 1. Βελτίωση –Συντήρηση της Αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία με τους τοπικούς Προέδρους

 γ) Γραφείο κίνησης

 1. Συντήρηση οχημάτων

Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση όπου η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του, ο κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Θεσπιέων.

ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου 

Θητεία: 01/09/2020 μέχρι και 31/08/2021

Αρμοδιότητες:

 1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
 2. Δίκτυα ύδρευσης -άρδευσης
 3. Συντήρηση πρασίνου
 4. Συντήρηση- έλεγχος παιδικών χαρών (σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων)
 5. Κοιμητήρια
 6. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες
 7. Διαχείριση αδέσποτων ζώων στη Δ.Ε. Αλιάρτου σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων
 8. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση όπου ο Αντιδημάρχος της Δ.Ε. Αλιάρτου απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας)

ΜΑΛΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος  Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων 

Θητεία: 01/09/2020 μέχρι και 31/08/2021

 1. Δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης
 2. Συντήρηση πρασίνου
 3. Συντήρηση παιδικών χαρών (σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων)
 4. Κοιμητήρια
 5. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες
 6. Διαχείριση αδέσποτων ζώων στη Δ.Ε. Θεσπιέων σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων
 7. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση όπου ο Αντιδημάρχος της Δ.Ε. Θεσπιέων απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του, η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Λαϊκών Αγορών

Θητεία: 01/09/2020 μέχρι και 31/08/2021

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και ανακύκλωσης που αφορούν τη διαχείριση του στόλου των απορριμματοφόρων (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων)  και του πλυντηρίου κάδων .
 2. Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου (οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την παρακολούθηση αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων, παρακολούθηση και ενίσχυση δράσεων ανακύκλωσης, χωροθέτησης κάδων κλπ)
 3. Την εποπτεία για το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης, καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών
 4. Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και διαχείρισης των αποβλήτων
 5. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων με έντυπα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου για θέματα καθαριότητας, περιβάλλοντος και οικολογία
 6. την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
 7. Την υιοθέτηση νέων, σύγχρονων, ‘πράσινων’ τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, όπως ιδίως: α) η οικιακή κομποστοποίηση, β) οι υπόγειοι κάδοι, γ) οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ‘κώδωνες’, δ) η ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων και ορυκτέλαιων και ε) η ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρονικών συσκευών με την τοποθέτηση ειδικών κάδων στα σχολεία και σε κεντρικά σημεία του δήμου κ.ο.κ.
 8. Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
 9. Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
 10. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες

Σε περίπτωση όπου ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Λαϊκών Αγορών  απουσιάζει ή κωλύεται ασκούν τις αρμοδιότητές του, οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης θα είναι άμισθος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/22119/07-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και  δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. 

Δείτε εδώ όλες  τις αποφάσεις ορισμού αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-09-2020 έως 31-08-2021”, Α.Α.Δ. 170/2020

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 02-09-2019 έως 31-08-2020”, Α.Α.Δ. 162/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 15-02-2019 έως 31-02-2019”, Α.Α.Δ. 13/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/2017 Απόφασης Δημάρχου”, Α.Α.Δ. 168/2017

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 01-03-2017 έως 31-08-2019”, Α.Α.Δ. 44/2017

Απόφαση Δημάρχου περί “Αντικατάσταση Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και αρμοδιότητες από 04-01-2016 έως 28-02-2017”, Α.Α.Δ.: 1/2016

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Α.Α.Δ. 172/2014

Δείτε εδώ τις αποφάσεις ορισμού άμισθων εντεταλμένων συμβούλων

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός  και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων”, Α.Α.Δ. 163/2019

Απόφαση Δημάρχου περί “Ορισμός  και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων, με δικαίωμα υπογραφής”, Α.Α.Δ. 172/2017