Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) πατρωνύμου, μητρωνύμου

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολόγιο του Δήμου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση ενδιαφερομένου για προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων στα Μητρώα Αρένων (word) / (pdf)
  • Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων του έχοντα ελλιπή στοιχεία

 

Πληροφορίες

ΔιεύθυνσηΛ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία) / 22683-50216 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

E-mail: