Ανακοίνωση για Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο μηνών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας

Ανακοίνωση για Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο μηνών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας