ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Ελέγχου υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών αρχομένης από την υπογραφή σύμβασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Ελέγχου υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών αρχομένης από την υπογραφή σύμβασης.