Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Προσωπικού ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση του Προγράμματος «Άθληση για Όλους 2017-2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                     Αλίαρτος, 18-12-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 18/12/2017, και ώρα 09:00 συνήλθε στα γραφεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων η ορισμένη με την αρ. 181/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων επιτροπή Αξιολόγησης, για να καταγράψει, αξιολογήσει και μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των τριών θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Αναλυτικά την διαδικασία αξιολόγησης θα την βρείτε στην σχετική προκήρυξη.

Πρακτικό Αξιολόγησης και προσωρινών πινάκων αξιολόγησης

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημερομηνία της τελευταίας ανάρτησης.