Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτών στο “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                            Αλίαρτος, 23-10-2018

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτών στο “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» 

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Ειδικότερα, αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα από ΕΚΟ.

Βασικός στόχος του έργου είναι η  καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες  γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.). Στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim) και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Το αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτών, ενδεικτικά, είναι:

  • Προετοιμασία μαθημάτων και υλικού που θα διανεμηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο μετά την έγκριση του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης
  • Διάθεση, συλλογή και αποστολή των παρουσιολογίων στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης
  • Συλλογή και αποστολή των Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (microdata) σε έντυπη μορφή
  • Συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης.
  • Συνεργασία με τον επιστημονικό σύμβουλο για το e-learning (για τα εξ αποστάσεως τμήματα μάθησης) Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Λέτη Μαρίνα, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχείο Αλιάρτου).

Τηλ. Επικοινωνίας 22683-50235, email: m.leti@aliartos.gov.gr και στα τηλέφωνα: 2131314620, 2131314630, 2131314636, 2131314637, 2131314638, 2131314663 κατά τις ώρες 10:00 έως τις 13:00.

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων παρέχονται στο τηλέφωνο 2131314666 κατά τις ώρες 10:00 έως τις 14:00

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

 

Σχετικά αρχεία:

1) Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-ΝΕΑ ΦΑΣΗ (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου Κ.Δ.Β.Μ.)

2) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης