Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                   Αλίαρτος, 21/11/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις

Σε εφαρμογή του νόμου 4483/2017 και σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1, η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων καλεί τους οφειλέτες του Δήμου σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών τους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος (έως και 30-09-2017).

Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, σε ποσοστό από 50% έως και 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ήτοι το αργότερο έως 30-11-2017.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής σε αυτήν και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης (πλην της τελευταίας) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Λ. Αθηνών – Αλίαρτος (Δημαρχιακό κατάστημα, ισόγειο), εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00 ή στα τηλ. 22683-50224 , 22683-50219, 22683-50221

 

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

 

Σχετικό αρχείο

Όροι Ρύθμισης Ν.4483/2017 – Οδηγίες – Έντυπο Αίτησης