Συμβούλια Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Όργανα διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος Καλλικράτης, το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Τοπικής – Δημοτική Κοινότητας ή ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας (για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους).

τοπ συμβ

 

Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων στο Δ. Αλιάρτου- Θεσπιέων καταγράφονται στον επόμενο Πίνακα.

τοπ κοιν


Οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου ενός συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 82 και 85 του Νόμου Καλλικράτη, είναι:Αρμοδιότητες Τοπικών Συμβουλίων

 • Εισηγείται θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας και εποπτεύει τις εργασίες συντήρησης, υποβάλλοντας υπόμνημα προς την Τεχνική Υπηρεσία για το είδος των εργασιών, το τόπος και το χρόνο που έγιναν
 • Λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας
 • Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών
 • Καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας.
 • Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την κατάρτιση του Σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών
 • Είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και αναφέρει τυχόν ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου
 • Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή
 • Συγκαλεί την ετήσια συνέλευση κάτοικων και φορέων της τοπικής κοινότητας