Σύσταση Σχολικών Επιτροπών

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/10 και  την υπ’ αριθμ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολείων του Δήμου μας σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων».
 
 Σκοπός της ως άνω Σχολικής Επιτροπής είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ
β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.
γ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
ε) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων συγκροτείται ως εξής:

avathmia

Διαβάστε την υπ’ αριθμ. 132/2014 (ΑΔΑ: ΩΙΨΩΩΨ4-Ι3Β): Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “Περί ορισμού μελών στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”.

Διαβάστε επίσης την υπ’ αριθμ. 141/2015 (ΑΔΑ: Ω5Η3ΩΨ4-ΧΜΑ): Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου “Περί της αντικατάστασης – ορισμού δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.

 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/10 και  την υπ’ αριθμ. 36/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολείων του Δήμου μας σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων».
Σκοπός της ως άνω Σχολικής Επιτροπής είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ
β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.
γ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
ε) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων συγκροτείται ως εξής:

bvathmia

Διαβάστε την υπ’ αριθμ. 133/2014 (ΑΔΑ: ΩΝΥΦΩΨ4-ΜΥ0): Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “Περί ορισμού μελών στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”.

Διαβάστε επίσης την υπ’ αριθμ. 140/2015 (ΑΔΑ: 7ΞΒ7ΩΨ4-ΘΨΥ): Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου “Περί της αντικατάστασης – ορισμού ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.