Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2024 – 2026

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2024 έως 2026)

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από επτά (5) μέλη. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 02/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

Αραπίτσας Γεώργιος – Δήμαρχος (Πρόεδρος)

Τακτικά μέλη:

Γιαννακόπουλος Γεώργιος του Χρήστου

Ζάγκας Πέτρος του Γεωργίου

Μπόλμπασης Βασίλειος του Ιωάννη

Στάθης Άγγελος του Ευαγγέλου

Αναπληρωματικά μέλη:

Γκατζούνη Αικατερίνη του Χρήστου

Μπουζίκας Κωνσταντίνος του Μοδέστου

Μπούτσικος γεώργιος του Δημητρίου