Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2014 – 2017

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Περιόδου 2017-2019)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από επτά (7) μέλη. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 52/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

Ντασιώτης Γεώργιος – Δήμαρχος (Πρόεδρος)

Τακτικά μέλη:

Αραπίτσας Γεώργιος 

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Γλύκος Ιωάννης 

Πελώνης Κωνσταντίνος  

Σαγάνας Φίλιππος

Παναγιώτου Βασίλειος

Αναπληρωματικά μέλη:

Τσιώλη Σταυρούλα

Λάμπρου Παναγιώτης

Μπόγρη Ζαχαρούλα

Κολέσιας Κωνσταντίνος

Μπούτσικος Γεώργιος

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Περιόδου 2014-2017)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από επτά (7) μέλη. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 129/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

Ντασιώτης Γεώργιος – Δήμαρχος (Πρόεδρος)

Τακτικά μέλη:

Αραπίτσας Γεώργιος 

Γλύκος Ιωάννης 

Πελώνης Κωνσταντίνος  

Σαγάνας Φίλιππος

Τσιώλη Σταυρούλα

Στάθη Σταυρούλα

Αναπληρωματικά μέλη:

Καλόγρηας Σωτήριος 

Κολέσιας Κωνσταντίνος

Μπουζίκας Κωνσταντίνος  

Λάμπρου Παναγιώτης

Παπαθανασίου Αθανάσιος