Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

  • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση.

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986. Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται τα τέκνα τα οποία έχουν αποκτηθεί, το έτος γεννήσεως τους και η οικογενειακή τους κατάσταση –έγγαμα ή άγαμα (σε μορφή word, σε μορφή pdf)

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α.

  • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση.


Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: