ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Άδειες χρήσης ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων – Υφιστάμενων & Νέων

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ. 145026/10.01.2014 (ΦΕΚ 31/14.01.2014 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε
από την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 145893/12.05.2014 (ΦΕΚ 1212/13.05.2014 τεύχος Β’) και από την
παρ. 2 του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. οικ. 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/27.10.2014 τεύχος Β’) ΚΥΑ.:
6.«Μέχρι την 30η Απριλίου 2015 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας ο οποίος δεν διαθέτει άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ ή δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας», υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης και δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού».

Διαβάστε αναλυτικά:

1) Ανακοίνωση για τις άδειες χρήσης νερού και τη συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

2) Παράταση IV : Αίτηση – Δήλωση

3) Παράρτημα ΙΙ: ΚΥΑ 146896/2014

4) Παράρτημα ΙΙΙ: KYA 146896/2014