Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων θα προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    Αλίαρτος, 01-10-2015
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2015 υπ’αριθμ. 7.940/21-08-15 για την σύναψη σύμβασης σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.  Η έναρξη της 10ήμερης  προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 03/10/2015 και λήγει την 12/10/2015.
Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 3 (word) (pdf)